Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
Aktuális hirek »
A Kolozsvár Társaság rendezvényei »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság kiadványai »
..... lásd tovább 
Kolozsvári... »
..... lásd tovább 
Galériák »
..... lásd tovább 
Irások »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság állandó kiállitásai »
..... lásd tovább 
Kulturális rendezvények »
..... lásd tovább 
Linkgyűjtemény »
..... lásd tovább 
Események »
..... lásd tovább 
 
  !
 Date base » A Kolozsvár Társaság dokumentumai » Alapszabályzat és mûködés

vissza
A Kolozsvár Társaság alapszabályzatának és mûködésének tervezete
I. A Kolozsvár Társaság nonprofit, nemkormányzati, apolitikus szervezet.

II. A Társaság célja és tevékenységi köre:
A Kolozsvár Társaság akciókat és programokat kezdeményez és valósít meg azzal a céllal, hogy:
- Ösztönözze és támogassa a város magyar lakosságának megmaradását és gyarapodását, sikeres jelenlétét a város gazdasági, társadalmi, kulturális stb. életében, a létkörülményeit és közérzetét befolyásoló tényezôk javulását,
- A város visszanyerje korábbi rangját és jelentôségét a magyar tudományos életben és mûvelôdésben, múltjához és értékeihez méltóan, európai szintû teljesítményekkel szerezzen magának újra elismerést,
- Elômozdítsa a fiatalok itthon maradását és szakmai érvényesülését.
- Együttmûködjék a román társadalom mindazon civil szervezeteivel, szellemi mûhelyeivel és intézményeivel, mindazon személyekkel, amelyek/akik hasonló célokat követnek.

III. A Társaság tevékenysége kiterjed a következô területekre:
1. A város jövôjét érintô, átfogó vagy ágazati (gazdasági, szociális, mûvelôdési, tudományos, oktatási, kommunikációs, egészségügyi, sport-, stb.) stratégiák kidolgozásának szorgalmazása, elôkészítése és megvalósítása – különös tekintettel a magyarság jövôjére.
2. A magyar intézményrendszer megerôsítése és fejlesztése, az egyes intézmények közötti kommunikáció és együttmûködés javítása.
3. Kapcsolattartás a Kolozsvárról elszármazottakkal.
4. Magyar és román intézmények közötti párbeszéd kialakítása és ápolása.
5. A város hagyományos és új értékeinek országos és nemzetközi szintû ismertetése, népszerûsítése, kapcsolattartás a Kolozsváron mûködô nemzetközi képviseletekkel, mûvelôdési intézményekkel.
6. A gazdaságilag, társadalmilag hátrányos helyzetû rétegek megszólítása, figyelemfelhívás gondjaikra.
7. Folyamatos konzultáció és együttmûködés az egyházakkal.
8. A vállalkozói réteg bevonása Kolozsvár jövôjének alakításába, a kölcsönös érdekeltség alapján (városmarketing)


IV. A Kolozsvár Társaság a város magyar polgárainak cselekvô akaratából jön létre. Össze kívánja fogni a civil társadalom azon erôit, amelyek érdekeltek Kolozsvár szellemi elszürkülésének és hanyatlásának megakadályozásában, a város egykori kiváló szellemiségének helyreállításában. Szakemberek és megbízott munkacsoportok által készített vizsgálatok, felmérések, prognózisok és projektek alapján kedvezô irányba kívánja befolyásolni a város és lakosai jövôjének alakulását. Ápolja a kapcsolatokat a város barátaival, különösképpen a Kolozsvárról elszármazottakkal. Nyitott a Kolozsváron élô más nemzetiségûek hasonló törekvéseinek irányában. Országos és nemzetközi szinten védelmezi, ápolja és népszerûsíti a város történelmi és jelenkori értékeit.
A fenti célok megvalósulása érdekében a Társaság folyamatosan tájékozódik és tájékoztat, fórumokat szervez, szolgáltatásokat biztosít, kiadványokat (könyvet, folyóiratot) jelentet meg, hangsúlyos jelenlétet biztosít a médiában (írott és elektronikus sajtó, film, Internet stb.), projekteket készít és kivitelez, ösztöndíjakat biztosít, gazdasági társaságot létesít.

A Társaság felépítése

Tagság:

A Kolozsvár Társaság tagjai lehetnek mindazok, akik kinyilvánítják ez irányú akaratukat és egyetértenek a Társaság célkitûzéseivel.
a. Alapítók: a 2002. november 24-i kolozsvári tanácskozás kezdeményezôi – Alapító Testület.
b. Rendes tagok: akik a 2002. november 24-i tanácskozáson kifejezték csatlakozási szándékukat, továbbá azok, akik felvételüket kérik a Társaságba, és kérésüket a Vezetô Tanács elfogadja.
c. Tiszteleti tagok: olyan személyiségek, akik kimagasló mértékben gyarapítják a várost, országos és nemzetközi megbecsülést szereztek Kolozsvárnak. A tiszteleti tagokat a Vezetô Tanács javaslatai alapján a közgyûlés szavazza meg.
d. Pártoló tagok: olyan fizikai és jogi személyek, akik a Társaság céljaival egyetértenek és anyagi hozzájárulásukkal elôsegítik mûködését. A pártoló tagokat a Vezetô Tanács hagyja jóvá.
Megjegyzés:
A tagság feltétele a tagdíj kifizetése Három hónapi elmaradás esetében a vezetôség a tagot felszólítja a tagdíj kifizetésére. Ha egy hónapon belül a felszólítás kézbevétele után sem fizeti be a tagdíjat a tagságot a Vezetô Tanács megvonja.

Vezetô szervek:

a. Közgyûlés: a Társaság legfelsô döntéshozó fóruma. Évenként egyszer ülésezik. A tagság 1/2-ének kérésére rendkívülien is összehívható.
b. Vezetô Tanács: Két közgyûlés között látja el a társaság vezetését. Az Alapító Testület tagjai és a közgyûlésen megválasztott tagok alkotják (Az Alapító Testület a 14 alapító tagból áll.). Legalább kéthavonta ülésezik.
c. Elnökség: A Vezetô Tanács választja meg saját kebelébôl. Hét tagból áll: elnök, két alelnök, titkár, három tag.
d. Ügyvezetô igazgató: A Vezetô Tanács választja meg. Az ügyvezetô igazgató a Vezetô Tanáccsal együtt fejti ki tevékenységét és a vezetô tanács tagjaként dolgozik. Az ügyvezetô igazgató feladata, hogy megszervezze és koordonálja a társaság mûködéséhez szükséges irodát, valamint a tagság és a vezetôség közötti kapcsolattartás és információáramlás biztosítása.
- Egy korszerû és teljességre törekvô Kolozsvár stratégia elékészítése magunk és az erdélyi magyar közélet számára, a Város helyének megrajzolása, meghatározása és védelme Erdély szellemi életében. Az elvünk az, hogy nem elnyomott kisebbség vagyunk, hanem egy erôt képviselünk, amely tehet Kolozsvár régi fényének a visszaállítása érdekében.
Szakcsoportok mûködtetése
A Társaság a jelzett tevékenységeket szakcsoportokba tömörülve valósítja meg.
A szakcsoportokat 3-5 tagú bizottság irányítja.
Javasolt szakcsoportok a következôk:
- Mûemlékvédelmi és helytörténeti szakcsoport
- Oktatási szakcsoport
- Ifjúsági és sport szakcsoport
- Tudományos szakcsoport
- Gazdasági szakcsoport
- Kôzmûvelôdési szakcsoprt
- Képzômûvészeti szakcsoport
- Zenei szakcsoport
- Egyházi szakcsoport
- Szociális szakcsoport
- Média
- Film
(további szakcsoportok létrehozása nincs kizárva, várjuk a további javaslatokat)
A szakcsoportok tevékenységi körét, mûködési alapelveit a szakcsoportot irányító 3-5 tagú vezetô bizottság határozza meg és dolgozza ki folyamatosan egyeztetve a Kolozsvár Társaság Elnökségével és Vezetô Tanácsával- „A város jövôjét érintô, átfogó vagy ágazati (mûvelôdési, mûemlékvédelmi, gazdasági, szociális, tudományos, oktatási, ifjúsági, kommunikációs, egészségügyi, sport-, stb.) stratégiák kidolgozásának szorgalmazása, elôkészítése és megvalósítása – különös tekintettel a magyarság jövôjére.”
- Célirányos fund raising tevékenység a szakcsoport programjainak finanszírozása érdekében
- A Város egy-egy vagy minden rétegét megszólító rendezvényeket szervezni, különös tekintettel a sokadalmakra, a karnevál szerû rendezvényekre.
- Jótékonysági kulturális rendezvények megszervezése
- Kolozsvári Esték, Kincses Napok tervének kidolgozása
- Kolozsvár Klub – pinceklub szerû helység kialakítása a találkozásra
- Kolozsvárral kapcsolatos színvonalas több nyelvû kiadványok megjelentetése, kéziratok elôkészítése.
- Tagság toborzása, elérhetôen megszólítani minden kolozsvárit.
- Falunapok, régiónapok Kolozsváron: Mezôség, Kalotaszeg, Székelyföld, jellegzetes városra telepedett, beköltözött települések Fejérd, Györgyfalva stb. foglalkozások szerint, különös tekintettel a kis mesterségekre, iparosokra.
- Magyar intézmények egymás közötti kapcsolatait erôsíteni és Kolozsvárral kapcsolatos feladataikat tudatosítani
- Kapcsolat a támogatásra érdemes román, európai és más intézményekkel
- Építeni és táplálni az elszármazottakkal való kapcsolatot
 

beirva: 11:58 | 28 Februarie, 2007
KÉPZŐMŰVÉSZEK
... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság díjazottjai »
A Kolozsvár Társaság dokumentumai »
GYORSKERESÉS »
 
Newsletter
Név
Email
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB