Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
Aktuális hirek »
A Kolozsvár Társaság rendezvényei »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság kiadványai »
..... lásd tovább 
Kolozsvári... »
..... lásd tovább 
Galériák »
..... lásd tovább 
Irások »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság állandó kiállitásai »
..... lásd tovább 
Kulturális rendezvények »
..... lásd tovább 
Linkgyűjtemény »
..... lásd tovább 
Események »
..... lásd tovább 
 
A Kolozsvár Társaság működési tervezete és munkaterve  
 

A Kolozsvár Társaság programtervezete

I. A Kolozsvár Társaság nonprofit, nemkormányzati, apolitikus szervezet.

II. A Társaság célja és tevékenységi köre:
A Kolozsvár Társaság akciókat és programokat kezdeményez és valósít meg azzal a céllal, hogy:
- Ösztönözze és támogassa a város magyar lakosságának megmaradását és gyarapodását, sikeres jelenlétét a város gazdasági, társadalmi, kulturális stb. életében, a létkörülményeit és közérzetét befolyásoló tényezők javulását,
- A város visszanyerje korábbi rangját és jelentőségét a magyar tudományos életben és művelődésben, múltjához és értékeihez méltóan, európai szintű teljesítményekkel szerezzen magának újra elismerést,

 • Előmozdítsa a fiatalok itthon maradását és szakmai érvényesülését.

-  Együttműködjék a román társadalom mindazon civil szervezeteivel, szellemi műhelyeivel és intézményeivel, mindazon személyekkel, amelyek/akik hasonló célokat követnek.

III. A Társaság tevékenysége kiterjed a következő területekre:

 • A város jövőjét érintő, átfogó vagy ágazati (gazdasági, szociális, művelődési, tudományos, oktatási, kommunikációs, egészségügyi, sport-, stb.) stratégiák kidolgozásának szorgalmazása, előkészítése és megvalósítása – különös tekintettel a magyarság jövőjére.
 • A magyar intézményrendszer megerősítése és fejlesztése, az egyes intézmények közötti kommunikáció és együttműködés javítása.
 • Kapcsolattartás a Kolozsvárról elszármazottakkal.
 • Magyar és román intézmények közötti párbeszéd kialakítása és ápolása.
 • A város hagyományos és új értékeinek országos és nemzetközi szintű ismertetése, népszerűsítése, kapcsolattartás a Kolozsváron működő nemzetközi képviseletekkel, művelődési intézményekkel.
 • A gazdaságilag, társadalmilag hátrányos helyzetű rétegek megszólítása, figyelemfelhívás gondjaikra.
 • Folyamatos konzultáció és együttműködés az egyházakkal.
 • A vállalkozói réteg bevonása Kolozsvár jövőjének alakításába, a kölcsönös érdekeltség alapján (városmarketing)
 • Az előző pontokban megfogalmazott célok megvalósulása érdekében folyamatos tájékozódás és tájékoztatás, fórumok szervezése, szolgáltatások biztosítása, kiadványok (könyv, folyóirat) megjelentetése, hangsúlyos jelenlét a médiában (írott és elektronikus sajtó, film, Internet stb.), projektek elkészítése és kivitelezése, ösztöndíjak biztosítása, gazdasági társaság létesítése.

IV. A Kolozsvár Társaság a város magyar polgárainak cselekvő akaratából jön létre. Össze kívánja fogni a civil társadalom azon erőit, amelyek érdekeltek Kolozsvár szellemi elszürkülésének és hanyatlásának megakadályozásában, a város egykori kiváló szellemiségének helyreállításában. Szakemberek és megbízott munkacsoportok által készített vizsgálatok, felmérések, prognózisok és projektek alapján kedvező irányba kívánja befolyásolni a város és lakosai jövőjének alakulását. Ápolja a kapcsolatokat a város barátaival, különösképpen a Kolozsvárról elszármazottakkal. Nyitott a Kolozsváron élő más nemzetiségűek hasonló törekvéseinek irányában. Országos és nemzetközi szinten védelmezi, ápolja és népszerűsíti  a város történelmi és jelenkori értékeit

 
A Kolozsvár Társaság működésének munkaterve és tagozati elképzelések
1. Stratégia, adminisztráció, ügyvitel, rendezvények  

Megbízott tagozatfelelős: koordinátori megbízott Tibád Zoltán titkár

Irodai feladatok:

 • Rendezni kell a bejegyzéssel és a jogi ügyekkel kapcsolatos utómunkákat.
 • Székhely, iroda berendezése, a számítógép megvásárlása, beállítása, folyószámla ügyei (aláírás hitelesítés), honalap készíttetés, ímélcím stb.
 • Dönteni az emblémáról és megterveztetni (az eddigi választmányi döntés értelmében a régi három bástyás Kolozsvár címer)
 • Meg kell írni a pályázatot az Illyés tartalék alapjához, általános stratégiai tervvel és néhány konkrét rendezvénnyel.
 • Internetes lap vagy belső tájékoztató szerkesztése
 • Megterveztetni a belépési nyilatkozat végleges szövegét.
 • Minden héten egy teljes délután elnökségi fogadóóra.
 • Konkrétan ki kell dolgozni „a tagság feladata” fejezet. A tagság mibenlétét, megszólítását is át kell beszélgetni.
 • A heti keddi elnökségi üléseket megszervezni, egyeztetni.
 • Ezekről jegyzőkönyvet, emlékeztetőket kell vezetni.
 • A tennivalókkal kapcsolatos ötletek begyűjtése a választmánytól.
 • A szakosztályok megtervezése, feladataik körülírása, a szervezőbiztosok kijelölése.
 • Fel kell venni a kapcsolatot azokkal az intézményekkel, amelyek Kolozsvár magyar intézményeire és a Városra vonatkozó adatokkal rendelkeznek. El kell kérni, be kell tölteni (az ERMACISZÁ-nál dolgozó Csáky Rozália elnökségi tag ezt felajánlotta)
 • Folyamatosan jelen lenni a helyi és országos írott, elektronikus médiában. Akár állandó rovat (?) a Szabadságban Kincses Város címmel, ahol csak a város és társaság kérdéseiről tájékoztatjuk.
 • A Szabadság vitaoldalán (vagy a kolozsvári rádióban, Agnusban is?) egy vitát kellene nyitni arról, hogy mit tegyünk együtt Kolozsvárért (?) témában. Itt konkrét, apolitikus feladatokat kell felvezetni. Vélemény és ötletbörzét, konkrét megvalósítható feladatokat és nem álmokat. Oda kell figyelni a kérdések kibeszélésének lélektanára is.
 • Interjút kell készíteni a Szabadságban a kolozsvári tennivalókról.
 • Folyamatos pályázati figyelő a Kolozsvár programokhoz.
 • Ki kell dolgozni a tagokkal való folyamatos kapcsolattartás tervét.
 • Idejében és előre el kell készíteni a félévi konkrét rendezvényi és a távlati cselekvési tervet.

Stratégia:

  Megbízott tagozatfelelős: teljes elnökség
 • Egy korszerű és teljességre törekvő Kolozsvár stratégia elékészítése magunk és az erdélyi magyar közélet számára, a Város helyének megrajzolása, meghatározása és védelme Erdély szellemi életében.
 • Részlet a szándéknyilatkozatból és Szabályzatból: „A város jövőjét érintő, átfogó vagy ágazati (gazdasági, szociális, művelődési, tudományos, oktatási, kommunikációs, egészségügyi, sport-, stb.) stratégiák kidolgozásának szorgalmazása, előkészítése és megvalósítása – különös tekintettel a magyarság jövőjére.”
 • Megkeresi és összegyűjteni a város arcait, és aszerint tervezni.

Kísérlet Kolozsvár arcainak begyűjtéséhez:

 • Hóstát
 • Külváros proli, a Pata utca (a „bálinttibori”), „a város régi peremén”
 • A gyári munkás városa
 • Nyugdíjasok
 • Vállalkozók
 • Lelkészek, egyházak
 • A templomok, felekezetek, hívők városa
 • Püspökök városa
 • Szerkesztőségek és más magyar intézmények
 • A színház és opera városa
 • Az egyetemek városa
 • Az egyetemista és a középiskolai diákváros
 • A fiatal Kolozsvár
 • Lakótelepek városa „a város új pereme”
 • Rokkantak, mozgássérültek
 • Utcagyermekek, koldusok, magyar alvilág
 • Belváros városa
 • Kisebbségek kisebbségeinek városa (magyar anyanyelvű németség, örménység, zsidóság)
 • A magyarroma város
 • Régi vágású kisiparos város
 • Elitértelmiség
 • Pedagógusok, tanárok
 • A falusi Kolozsvár: a mezőségi, kalotaszegi város
 • A nyelvvesztettek, a romlott nyelv városa
 • A többség a mi szemünkkel. Mi, a többség szemével.
 • A magyar neoprotestáns Kolozsvár
 • A civil szervezetek városa

Rendezvények terve:

Megbízott tagozatfelelős: a teljes elnökség

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • Valamennyi tagozat és szervezet kötelezően készíti el havi és félévi rendezvénytervét
 • Elsőként a Város egy-egy vagy minden rétegét megszólító rendezvényeket kell szervezni,
 • különös tekintettel kell lenni a sokadalmi tervekre, a karnevál szerű rendezvényekre.
 • Sürgősen be kell indítani egy-két rendezvényt, találkozót kis költséggel. (Lelkészek, Kárpát egyesület, Katolikus Nőszövetség stb.)
 • Kolozsvári Esték, Kincses Napok tervének kidolgozása
 • Ősszel a Társaság részére egy színházi estét kell szervezni, nagy publicitású előadással. A bevétel a T-é.
 • Klub, Kaszinó, pinceklub szerű helység kialakítása a találkozásra.
 • Tagság toborzása, elérhetően megszólítani minden kolozsvárit.
 • falunapok, régiónapok Kolozsváron: Mezőség, Kalotaszeg, Székelyföld, jellegzetes városra telepedett, beköltözött települések Fejérd, Györgyfalva stb. foglalkozások szerint, különös tekintettel a kis mesterségekre, iparosokra.
 • Lakótelepi találkozók, íriszi, kerekdombi, szamosfalvi napok stb.
 • Kórházlátogatás pl. karácsonykor, énekegyüttessel, énekkarral, kis zenekarral, és népek karácsony énekeit énekelni. Show-program utcán, kiemelt helyeken.
 • Telefonszolgálat és segély telefon a Város kéréseiről.
 • Folyamatos Kolozsvár-figyelőszolgálat a város emberi tárgyi értékeinek védelmében. Elérni, hogy minden várossal kapcsolatos kérdésnek legyen meg a kormányzati vagy civil szervezeti gazdája, fel kellé térképezni a feladatok és a lefedés hiányterületeit.

2. Dokumentációs, adatbázis, könyvtár szakosztály

Megbízott tagozatfelelős:     Csáky Rozália és Tibád Zoltán

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • ERMACISZA
  • EMKE adatbázisa
  • Pedagógusszövetség
  • Sapientia
 • Minden Kolozsvárt érintő kérdésben és területen be kell gyűjteni minden cselekvési stratégiai adatot.
 • Egyeztetve minden szakosztállyal elvégezni azok adatainak begyűjtési munkáját és érvényben tartását.
 • Ez érinti elsősorban a következő fejezet teljes Kolozsvár-rétegszerkezetét.
 • Ösztönözni minden városi civil és más szervezetet saját területe teljes dokumentációjára

3. Kapcsolattartás, rendezvények

Megbízott tagozatfelelős: Maksay Ádám, Tibád Zoltán, Zsidó Ferenc

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • Valamennyi tagozat és szervezet 
 • Magyar intézmények egymás közötti kapcsolatait erősíteni és Kolozsvárral kapcsolatos feladataikat tudatosítani
 • Kapcsolat a támogatásra érdemes román, európai és más intézményekkel
 • a város foglalkozási rétegeinek megkeresése, összekapcsolása
 • építeni és táplálni az elszármazottakkal való kapcsolatot
 • Kolozsvár belső rétegeinek megszólítása rétegtalálkozókkal:
 • Földművesek, őstermelők (hóstát)
 • kisiparosok
 • Gyári munkások
 • nyugdíjasok
 • egy nagy kolozsvári keresztyén ifjúsági találkozó, akár egyházak szerint is.
 • ifjúsági bibliakörök találkozója
 • Pedagógusok
 • Vidékről beköltözött rétegek
 • Színészek
 • Írok, irodalom
 • szerkesztőségek
 • média, rádiók, tévék, stúdiók
 • a zeneművészet képviselőinek találkozója
 • művészet
 • vállalkozók, magán szektor
 • közgazdászok
 • jogászok
 • Orvosok
 • kommunikációs szakemberek
 • Magyar sportolók
 • Mozgás és látáskorlátozottak, hátrányosok, testi fogyatékosok
 • A magas értelmiség,
 • tudományos műhelyek, kutatóintézetek képviselői
 • civil és művelődési szervezetek
 • a helyi és parlamenti vezetés és a helyi önkormányzat magyar képviselői
 • a város területén tevékenykedő nőszövetségek
 • egyházak, lelkészek
 • vállalkozók, gazdaság
 • ifjúság, gyermek, egyetemisták
 • ifjúsági egyesületek, tudományos körök, szervezetek
 • szeretetintézmények

4. Oktatási szakosztály

 Megbízott tagozatfelelős: Kötő József

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • RMPSZ Kolozs megyei szervezete
  • Pedagógusok szakmai körei 
 • Hogyan néz ki ma Kolozsvár oktatási térképe?
 • Hiányterületek.
 • Központ és külváros küzdelme, oktatástervezés
 • Nagy kolozsvári pedagógustalálkozók szervezése
 • Szakmai körök egyeztetése
 • Kapcsolatépítés a pedagógus szervezetekkel.

5. Művelődési szakosztály

Megbízott tagozatfelelős: Kötő József

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • EMKE országos és megyei szervezete
  • művelődési szervezetek 
 • Feltérképezi a város területén működő művelődési szervezeteket.
 • Összehangolja a rendezvényeket.
 • Segíti ezek közös munkáját.
 • Felhívja a figyelmet a hiányterületekre.
 • Művelődési házak, körök találkozójának megszervezés

6. Zenei szakosztály

 Megbízott tagozatfelelős: László Ferenc

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • A RM Zenetársaság
  • Kórusszövetség 
 • a város zenei életének megszervezése.
 • Zenészek rendszeres találkozója.

7. Művészeti szakosztály

Megbízott tagozatfelelős: Kántor Lajos

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • Barabás Miklós Céh
  • Képzőművészek 
 • a város képzőművészi életének megszervezése.
 • Képzőművészek rendszeres találkozója.

8. Történelmi, építészeti és emlékbizottság, fotó

Megbízott tagozatfelelős: Maksay Ádám

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • A KL műemlékvédő társaság.
  • Kolozsvári Fotókör 
 • A Város értékeinek és műemlékeinek ápolása és védelme
 • Kiemelt odafigyelés a magyar vonatkozású emlékekre és értékekre
 • nagy szülöttek emlékének ápolása. Különösen azoké, akik különösen nagyon kiszorultak a város mai lakóinak emlékezetéből, utcanevekből is Szenczi Molnár Albert, Apáczai, Dsida, Reményik, Kós Károly,
 • a város emlékezetének ápolása és város ismeretterjesztés a fiatalok között.
 • Vetélkedő a Városról, minden 9 osztályban a tanév elején legyen egy városismerkedő körút minden iskolában.
 • Házsongárd védelme, az Alapítvány támogatása. Sírok megóvása. Erőteljesebben vegyenek részt a közép és főiskolás fiatalok a városvédelemben (sírtakarítás a H-ban stb.).
 • Tárgyi értékek számontartása, kallódó tárgyi értékek begyűjtése, családi hagyatékok feldolgozása
 • Egyházi múzeumok kialakítása.
 • Régi eltűnő kolozsvári mesterek és mesterségek. (Török cukrász, bolgárkertész, kisipar)
 • Város emlékezete. Pályázatot kiírni és lebonyolítani. Utcák, arcok emlékek.
 • Védett népi építészeti övezetek, védett kolozsvári utca kialakítása magyar és román építészeti értékekből. (Magyar: Pacsirta utca

9. Gazdaság, gazdálkodás, városmenedzsment

Megbízott tagozatfelelős:    Farkas Mária

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • Valamennyi tagozat és szervezet
  • Közgazdász Társaság
  • Kolozsvári magyar vállalkozók
  • Közgazdász Társaság
  • Rajka Péter Vállalkozói Társaság
  • Valamennyi tagozat és szervezet
 • a Város gazdasági képének megszólítása
 • a magyar vállalkozók megszólítása
 • modern városkép kialakítás
 • magyar utcanevek védelme
 • munkahelyek teremtése, állásbörze magyar fiataloknak
 • Ki kell találni bizonyos hasznos gazdasági szolgáltatásokat. Magyar mesteremberek adatbázisa alapján információt nyújtani arra, hogy milyen mesterembereket hívjanak a rászorulók.
 • Idegenforgalmi szolgáltatás, ismerjük meg a várost
 • Magyar albérlet szolgáltatás egyetemista fiataloknak. Kapcsolatok kialakítása és közvetítési szolgáltatás bérlők között.
 • Nyomtatványok eladása, könyvkiadás
 • Kolozsvári vállalkozók kötete
 • Naptárak kiadásai, kártyanaptár, színes városképes és egyéb ötlete

10. Ifjúság, oktatás, sport  

Megbízott tagozatfelelős: Egyed Péter

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • Valamennyi tagozat és szervezet
  • KMDSZ
  • Szakmai Diákkörök
  • Egyetemista és diákszövetségek
 • a város gyermekeinek és ifjúságának megszólítása
 • az itt tanuló egyetemisták és a város közötti kapcsolat ápolása
 • kerekasztal a Város, a központ és perem oktatási kérdéseiről
 • ösztöndíjakat és tanulmányi díjakat, jutalmakat osztani a KT nevében a Város tanulói és rászorulói számára
 • besegíteni a város oktatástervezéséb

11. Tudományos, dokumentációs  

Megbízott tagozatfelelős: Egyed Ákos

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • Valamennyi tagozat és szervezet
  • EME
  • Tudományos Intézetek. Szabó T. Attila, Kutatási Programok Intézete stb.
 • Egy teljességre törekvő Kolozsvár adatbázis elkészítése.
 • Az RMDSZ népességfelmérésének érvényességét fenntartani és adatait folyamatosan vezetni.
 • Magyar mesteremberek, kisiparosok, vállalkozók adatbázisa.
 • Betölteni a magyar helyeket a tudományos intézetekben.

12. Egyházi szakosztály

Megbízott tagozatfelelős:    Jakab Gábor, Vetési László

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • Valamennyi kolozsvári magyar történelmi és kisegyház
  • Egyházak szervezetei, szövetségei
 • A különböző felekezetű egyházak és lelkészek közötti kapcsolat és rendszeres kapcsolattartás kiépítése és ápolása
 • A rendszeres kapcsolatépítés és a találkozók megszervezése
 • Tudatosan segíteni az egyházakat abban, hogy közelítsenek egymáshoz, közösen tervezzenek, beszéljék meg közös és az egész várost érintő kérdéseket.
 • Felekezeti napok szervezése évente.
 • Kolozsvár teljes népessége egyházi családlátogatásának megszervezése
 • Közös tervezé

13. Szociális, lakótelepi szakosztály

Megbízott tagozatfelelős:   Kis Júlia    

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • Egyházak segélyszervezetei
  • Caritas kirendeltsége
  • Máltai Lovagrend
  • Városi nőszövetségek
  • diakóniai szervezetek, Diakóniai Alapítvány
  • Magyar Mozgáskorlátozottak szövetsége
 • Szociális feladatterv elkészítése, ebbe be kell vonni az egyházakat.
 • A tervek kidolgozásában külön be kell vonni az orvosokat. Külön és kiemelten orvos találkozóra van szükség.
 • Meg kell szólítani szociális tennivalókra erre vállalkozókat konkrét programra és segítségre.
 • az öregotthonok és árvaházak lakóinak felmérése, az ott élők segítése, a gyermekek megmentésének terve.
 • Karácsonyi jótékonysági koncert körút diákokkal, kis vegyes műsorral kórházakban
 • Lakótelepi helyzetképet kell nyerni és a lakótelepen élők megszólítására tervet kell készíteni.
 • Felkeresni és segíteni kell a nőszövetségeket munkájukban, az egymáshoz való közeledésben, az információkhoz jutáshoz és a kapcsolatépítéshez, pályázatokhoz.
 • az öregek kérdésének megoldása.
 • Segélyszolgálat létrehozása és a Diakóniai Alapítvány ötletének kiszélesítése és tovább fejlesztése.
 • Nyugdíjas, Magányos Klubok, találkozó helyek kialakítása
 • Hátrányos helyzetűek segítése, magyar árvák, utcagyermekek, kallódók stb.
 • Segélyhívó telefonszolgálat megszervezése
 • Terv a munkanélkülieknek

14. T öbbség, külkapcsolatok osztálya

Megbízott tagozatfelelős: Salat Levente

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • Román szervezetek
  • Kisebbségi szervezetek
  • Külképviseletek
  • Dokumentációs könyvtárak
 • A KT és a többség, a kolozsvári román szervezetek,
 • Minden ezzel kapcsolatos kérdést tisztázni és külön megtervezni.
 • A KT és az európai intézetek és kisebbségi szervezetek, külképviseletekkel való kapcsolat
 • A KT és Európ

15. Menedzser, mecénás szakosztály   

Megbízott tagozatfelelős: Koós Ferenc

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • Kolozsvári magyar vállalkozók
  • Közgazdász Társaság
  • Rajka Péter Vállalkozói Társaság
  • Valamennyi tagozat és szervezet
 • Számba veszi azokat, aki a Társaság és a programok támogatásában részt vehetnek.
 • Megkeresi a konkrét megszólítás eszközeit és módozatait.
 • Konkrét programokat konkrét személyi megszólításokra bont le, ezt lebonyolítja.

16. Média, sajtó, film, kiadványok

Megbízott tagozatfelelős:   Tibori Szabó Zoltán

Partnerek és megszólított intézmények, rétegek:

  • A Kolozsvári magyar és többségi sajtó
  • rádiók szerkesztőségei
  • lapok szerkesztőségei
  • Magyar internetes lapok szerkesztőségei
  • fiókszerkesztőségek 
 • Folyamatos kapcsolattartás a kisebbségi és többségi médiával, tájékoztatási hírügynökségekkel
 • A társaság belső tájékoztatójának és önálló lapjának terve
 • Internetes honlap szerkesztési terve.
KÉPZŐMŰVÉSZEK
... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság díjazottjai »
A Kolozsvár Társaság dokumentumai »
GYORSKERESÉS »
 
Newsletter
Név
Email
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB