Intro Intro
KT tevékenysége      KT felépítése      Kapcsolat     Tagok      Médiapartnerek Magyar verzio English version
Aktuális hirek »
A Kolozsvár Társaság rendezvényei »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság kiadványai »
..... lásd tovább 
Kolozsvári... »
..... lásd tovább 
Galériák »
..... lásd tovább 
Irások »
..... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság állandó kiállitásai »
..... lásd tovább 
Kulturális rendezvények »
..... lásd tovább 
Linkgyűjtemény »
..... lásd tovább 
Események »
..... lásd tovább 
 
Forum !
Forum » Kolozsvári... » Képzőművészek

vissza
Palkó Ernő fontosság:
x
 
    
 
 
beirta: Horváth László - 21:04 | 06 Ianuarie, 2012
 

2004. szeptember 11. - Palkó Ernő: Grafiterra

Egyéni tárlata a Szentegyház utcai Mûvészeti Galériában

A XX. század képzômûvészetében jelentkezô mûfaji átfedések, határmódosító törekvések alapjaiban rengették meg a vizuális mûvészetek világát. Erejüket vesztett hullámai olykor még napjainkban is fel-felcsapnak. Mára azonban már senki sem vitatja, vitathatja eme határok mobilitását, átjárhatóságát, légiesülését. A világméretû jelenségnek természetszerûleg léteznek vadhajtásai is, mindent összevetve azonban az irányulás mérhetetlenül kitágította, új lehetôségekkel gazdagította a kortárs képzômûvészetet. A különbözô mûvészeti ágak, mûfajok átjárhatósága olyan variációs lehetôségeket, olyan változatos új világot teremtett, amelynek kapuit most éppen a keramikus, Palkó Ernô döngeti. Hogy mekkora sikerrel, s hogy milyen szélesre tárultak elôtte ezek a kapuk, arról mindenki meggyôzôdhet a jelenlegi kiállításon. Az a terra incognita ugyanis, amelyre a mûvész lépett, s amely ezek után már kizárólag a saját, különbejáratú felségterülete, fokról fokra, talán úgy is mondhatnám: szemérmesen, de annál meggyôzôbben fedi fel titkait. Neve találó kontamináció szüleményeként: Grafiterra. A keramikus és a grafikus Palkó Ernô sikeres kiruccanása arra az ismeretlen területre, amelyet ô maga fedezett fel, amelynek szabályait ô maga határozta meg, s határait, esetleg határtalanságát is maga szabta meg. A grafiterrára, erre az ismeretlen földre kalauzol bennünket sajátos vonalhálókkal ékesített alkotásaival a mûvész. A kerámia, a grafika és esetenként a szobrászat kézfogása nyomán született alkotások úgy korszerûek, úgy vezetnek be egy merôben újszerû mûvészi kifejezési forma rejtelmeibe, hogy közben a történelem elôtti állapotok, a genézis hangulatát idézik. Nem véletlenül, hiszen a grafiterra a földtörténet alakulásában szerepet játszó ôsi alapelemekre épül. A föld, a tûz, a víz és a levegô meghatározó elemei ennek a mûvészetnek. A káoszból születô rend, a természeti törvények szabályozta szín- és formavariációk kimeríthetetlen tárházából merít a mûvész. Az alakulás egy-egy pillanatának rögzítésében még szinte benne lüktet a születés minden kínja-gyönyöre, érezzük a genézis feszültségteli mozgalmasságát, az öröktôl fogva létezô anyag, az agyag korhoz kötött, de ugyanakkor idôtlenségbe torkolló mûvészi lehetôségeit. A tünékeny, múló lét és az örökkévalóság egymást kizáró, de ugyanakkor egymást feltételezô antinómiáját oldja békévé és merevíti agyagba a mûvész. S miközben ennek a gondolati szférában majdhogynem elképzelhetetlen szimbiózisnak teremt konkrét formát, mintha a szüntelen változás, az anyag átalakulásának stációit igyekezne mûvészi érzékenységgel nyomon követni. A hol ôstengeri maradványokat, hol pedig funkciójukat vesztett használati tárgyak töredékeit idézô, lekerekített, éppen befejezetlenségükben befejezett, tökéletes alakzatok mintha valósággal visszakívánkoznának eredeti helyükre. A természetbôl vétettek és a sikeres mûvészi beavatkozás nyomán oda is térnek vissza. Variációk egy témára színben és formában — mondhatnánk a kombinációs lehetôségeket maximálisan kihasználó mûvészi termésrôl, amely a kerámia határait túllépve gyakorta szobrászi erényekkel is rendelkezik: teret igényel, de ugyanakkor formálja, alakítja is maga körül a teret. Sajátos alakzatai a látvány erejével hatnak, de úgy, hogy ez a látvány egy pillanatra sem korlátozza a befogadó fantáziáját. Egyedi, ugyanakkor általános is. Ime, egy másik kettôsség, amely Palkó Ernô alkotásait jellemzi. A kagylóformák vagy kecses nôi torzók, képlékeny bio- vagy zoomorf alakzatok a grafikus Palkó Ernô kezenyomát is ôrzik. Biztos vonalhálói valósággal rádupláznak a formára, erôteljesebbé, hangsúlyosabbá varázsolják, kiemelik annak legmeghatározóbb összetevôit.

A forma, szín és anyag egységébôl születô grafiterra népesség, a kiállítás tárgyai minden látszólagos személytelenségük ellenére egyben vallomások is. A mûvész önmagát adja bennük: hol szemérmesen visszafogott, hol pedig szélesen hömpölygô, valósággal túláradó érzelmeit fogalmazza agyagba, tárja nézôi elé. S miközben ôszinte melegséggel áradó kerámaivallomások révén beavatja közönségét a raku technika rejtelmeibe, vagy a porcelán hûvôsen elegáns világába mûvészi énjének két különbözô oldalával ismertet meg. Az érzelmileg ugyan erôteljesen befolyásolt, mégis elôre kigondolt-eltervezett formák alakulásába gyakorta a véletlen is belejátszik, hiszen az oxidáció váratlan meglepetéseket tartogathat. Jót is, rosszat is. De a mûvészi munkához természetszerûleg hozzátartozik a szelekció. A kerámiában ennek talán még nagyobb szerep jut. S hogy mennyire nem a mûvészetek mostohagyermeke a mai napig még mindig kissé háttérbe szorított, vagy a funkcionalitás berkeibe számûzött, vagy pedig a dekorativitás fogalomkörével behatárolt mûvészeti ág, arra a mûfaj nagyjai, világklasszisai mellett igazolásul itt állnak Palkó Ernô munkái is. Ezek a sajátosan kiképezett, rendkívül változatos felületek csírájukban olykor még ôrzik ugyan a használati tárgyak formáit, de azokat tovább fejlesztve-általánosítva, s a funkcióvesztést tudatosan vállalva hirdetik a kerámiában is az autonóm mûtárgy diadalát.

Németh Júlia
 
 
 
válaszolt: Horváth László - 14:52 | 27 Ianuarie, 2013

 
Nyomtatóbarát verzió
KÉPZŐMŰVÉSZEK
... lásd tovább 
A Kolozsvár Társaság díjazottjai »
A Kolozsvár Társaság dokumentumai »
GYORSKERESÉS »
 
Newsletter
Név
Email
 
   
 © Gaudeamus Librarium designed by Robilix WEB